AVIGNAM JAGAD SAMAGRAM "SEMOGA SELAMATLAH ALAM SEMESTA BESERTA ISINYA"


SARANA SAR UDARA


Kantor SAR Kelas B Ternate belum memiliki sarana SAR udara.